Mersin’e tarımda ‘Hollanda’ önerisi

Mersin Ticaret Bor­sası Yönetim Kuru­lu Başkanı Ö. Abdul­lah Özdemir, Türkiye’nin 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla­sıyla Dünya Bankası istatistik­lerine göre Avrupa’da birinci ve dünyada dokuzuncu sırada yer aldığını söyledi. Mersin’in ise Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe önemli bir role sa­hip olduğunu belirten Özde­mir, bitkisel üretim değerinde üçüncü, tarımsal ihracatta dör­düncü ve tarımsal hasılada be­şinci sırada yer alan Mersin’in ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tarım ve gıda ürünlerinin oluşturduğunu kaydetti.

“Mersin’in tarımdaki potansiyeli daha da artabilir”

Türkiye ve Mersin’in tarım ve gıda sektöründe daha da ge­lişme potansiyelinin bulun­duğuna dikkat çeken Abdullah Özdemir, “Bu doğrultuda, Hol­landa örneğinin iyi analiz edil­mesi gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası Ticaret Merke­zi istatistiklerine göre Hollan­da, Amerika ve Brezilya’nın ar­dından en fazla tarımsal ihracat yapan üçüncü ülkedir.

Ancak, Hollanda’nın başarısının asıl önemi, Amerika’ya kıyasla 230 kat, Brezilya’ya kıyasla ise 125 kat daha küçük tarım arazisiy­le bu performansı göstermesin­den kaynaklanmaktadır. Tür­kiye’nin tarımsal ihracatı 31 milyar dolar iken, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 19’da biri ve tarım arazisi açısından 21’de biri olan Hollanda’nın ih­racatı 127 milyar dolardır.

Bu rakam, Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatının dört katın­dan fazladır. 2,1 trilyon dolar­lık dünya tarımsal ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını AB ülke­leri gerçekleştirirken, 127 mil­yar dolarlık ihracatı ile Hollan­da, AB ülkeleri arasında birinci sıradadır. Hollanda’nın tarım­sal ihracatının yüzde 66’sı ken­di ürettiği ürünlerden, yüzde 34’ü ise transit ihracattan (re-export) oluşmaktadır” dedi.

Katma değeri yüksek ihracat

Arazilerin yüzde 66’sının tarım amaçlı kullanıldığı, or­talama çiftlik büyüklüğünün 32 hektar olduğu ve yaklaşık 51 bin çiftlik bulunan Hollan­da’nın başarısının temelinde, ithalat yoluyla getirilen ham­maddeleri işlenmiş ürünlere dönüştürme ve bu katma de­ğerli ürünleri pazarlayabilme stratejisinin yer aldığını ifade eden Özdemir, “Hollanda’nın 127 milyar dolarlık tarım ve gı­da ihracatına karşılık 84 mil­yar dolar tarım ve gıda ithala­tı bulunmaktadır. Aradaki fark, Hollanda’nın katma değer­li ürün yaratma kapasitesinin gelişmişliğini göstermektedir” diye konuştu.

Mersin tarımda pilot bölge ilan edilmeli

Hollanda’nın bu başarısında kamu-özel sektör-üniversite iş birliğinin önemli rol oynadığı­nı belirten Özdemir, “Bu üçlü iş birliği, tarım ve gıda sektö­rünün daha üretken ve verim­li olmasını sağlamaktadır.

Gı­da Vadisi bölgesi, uluslararası gıda şirketleri, araştırma ens­titüleri, Wageningen Üniver­sitesi ve Araştırma Merkezi’ni bünyesinde barındırarak bu iş birliğinin merkezidir. Bu bölge, teknolojik buluşların sanayide kullanımını yaygınlaştırması açısından önemlidir ve tarım ve gıda sektörü için dinamik bir bilgi merkezi konumundadır.

Mersin, yüzölçümü olarak Hol­landa’nın yaklaşık yüzde 40’ına eşdeğer olup, 10 ürünün üreti­minde Türkiye’de ilk sırada, 30 ürünün üretiminde ise ilk üçte yer almaktadır. Serbest bölge­si, gümrüklü antrepo, organize sanayi bölgeleri, limanı ve lo­jistik imkanları ile Mersin’i kü­çük bir Hollanda olarak görebi­liriz. Devletimiz, tarım ve gıda politikalarını Hollanda mode­lini temel alarak yeniden şekil­lendirebilir ve Mersin’i bir pi­lot bölge ilan ederek bu politi­kaların uygulamasına buradan başlayabilir” ifadelerini kul­landı.

“Mersin ülkemizin tarım ve gıda üssü haline gelebilir”

Türkiye’nin güçlü olduğu yerli ürünlerin yanı sıra, ithal edilen hammaddeleri katma değeri yüksek işlenmiş ürünlere dönüştürecek mekanizmalar kurulması gerektiğini belirten Abdullah Özdemir, “Böylece hem kendi ürünlerimiz ile doğrudan ihracat hem de ithal ürünlerle transit ihracatta hacmimizi artırabiliriz.

Devletimizden beklentimiz, bu dönüşümün sağlanmasına yönelik adımların atılması ve ilgili teşvikler ile desteklerin bu doğrultuda düzenlenmesidir. Bu oluşumun gerçekleşmesi için gerekli alt yapı, işgücü ve ticaret kültürü ilimizde fazlasıyla mevcuttur. Bu oluşum, kamu-özel sektör-üniversite iş birliği ile desteklenirse, Mersin ülkemizin tarım ve gıda üssü haline gelebilir.

Hedefimiz, geleceğin sektörü olan tarım ve gıda sektöründe daha aktif bir rol üstlenmektir. Eğer bu model, pilot bölge olarak Mersin’de başarılı olursa, Türkiye’nin diğer bu modele uygun bölgelerine de yaygınlaştırılabilir. Böylece, dünyada ilk 10’da yer aldığımız tarımsal hasıladaki güçlü pozisyonumuzu, tarımsal ihracata taşıyarak şu anda 21. sırada bulunduğumuz ihracat sıralamasında çok daha yukarılara çıkabiliriz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx